Vlieg naar buiten met kortingen

Vlieg naar buiten met kortingen
Voorwaarden:

Door deelname verklaart de deelnemer uitdrukkelijk het reglement te kennen en te zullen aanvaarden zoals het geldt op de einddatum van de wedstrijd en af te zien van welk danige vordering ook ten opzichte van de organisatoren, evenzeer omtrent de bepalingen van onderhavig wedstrijdreglement. // 2. De wedstrijd loopt van 1 september 2015 t.e.m. 4 oktober 2015 tijdens de openingsuren van Kitchen-Suite. Per keuken die aangekocht wordt, krijgt men 1 deelnameformulier die men in de daartoebestemde, verzegelde urne mag deponeren. De winnaar wordt bekendgemaakt op 4 oktober 2015. // 3. Slechts één deelnameformulier per persoon is geldig. Deelname door bedrijven, medewerkers en inrichters van Kitchen-Suite zijn uitgesloten. Fotokopieën of reproducties van deelnameformulieren zijn ongeldig. // 4. Alleen in de urne gedeponeerde deelnemingsformulieren in de showroom van Kitchen-Suite zijn geldig. Elke deelnemer krijgt een bewijs van deelname mee. // 5. Op 4 oktober 2015 wordt de winnaar bekendgemaakt. 6. Onder de correct ingevulde formulieren wordt de winnaar bepaald. De winnaars zijn degenen die, na aan alle voorwaarden en forma- liteiten van de wedstrijd te hebben voldaan, een correct antwoord of de meeste correcte antwoorden hebben gegeven op de gestelde vragen. Indien er een schiftingsvraag gesteld wordt, is de winnaar diegene die de hoofdvra(a)g(en) correct beantwoord heeft, of de meest correcte antwoorden gaf, en de schiftingsvraag van alle inzendingen het dichtst benadert. In geval van ex aequo zal tussen de ex aequo’s door lottrekking de winnaar bepaald worden. De wedstrijd zal onder toezicht van een gerechtsdeurwaarder geschieden. // 7. Er geldt een aankoopverplichting voor deelname aan de wedstrijd. Iedereen die tussen 1 september 2015 en 4 oktober 2015 een keuken met toestellen van één van de huismerken AEG, Elektrolux of Zanussi, aankoopt bij KitchenSuite mag een deelnameformulier invullen. Dit deelnameformulier wordt na aankoop van de keuken in een urne in de showroom van Kitchen-Suite gedeponeerd. Deze urne is verzegeld en staat onder toezicht van het gerechtsdeurwaarderskantoor JAN KERKSTOEL. // 8. De winnaar krijgt een waardebon voor een citytrip voor 2 personen, met een maximumwaarde van 500,00 euro. // 9. Noch Kitchen-Suite, noch enige andere natuurlijke persoon of rechtspersoon die de wedstrijd mede organiseert, zal aansprakelijk kunnen gesteld worden indien bepaalde modaliteiten van deze wedstrijd dienen te worden gewijzigd in functie van de noodwendigheden van de wedstrijd of door overmacht. De organisator behoudt zich het recht voor de actie of zijn verloop te wijzigen indien onvoorziene omstandigheden of omstandigheden onafhankelijk van hun wil dit rechtvaardigen. Zij kunnen niet aansprakelijk gesteld worden indien, ingevolge omstandigheden buiten hun wil om, de wedstrijd zou moeten worden onderbroken, gewijzigd, uitgesteld of geannuleerd. De organisatoren behouden zich het recht voor om op gelijk welk tijdstip de wedstrijd op te schorten wegens overmacht en dit zonder enige mogelijkheid tot schadevergoeding of welk danige vergoeding ook. Problemen met derden of sponsors die de uitvoering van de wedstrijd of de afgifte van de prijzen hypothekeren dienen eveneens als overmacht te worden gekwalificeerd. // 10. De gewonnen prijs kan niet geruild worden tegen andere producten, diensten of geld tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk overeengekomen tussen organisator en winnaar. De winnaar moet zijn identiteit bewijzen bij de prijsoverhandiging. // 11. De organisator kan op generlei wijze verantwoordelijk gesteld worden voor verlies of beschadiging van de deelnameformulieren. Alle beschadigde, onleesbare of onvolledige deelnameformulieren zullen gediskwalificeerd worden. // 12. De winnaar van de prijs erkent uitdrukkelijk dat de organisatoren slechts verantwoordelijkheid dragen voor de overhandiging van de prijs en geenszins als een producent of verlener van diensten kunnen worden beschouwd. De winnaar erkent uitdrukkelijk door aanvaarding van de prijs de algemene en bijzondere voorwaarden te aanvaarden van toepassing op de verkregen prijzen en af te zien van elke vordering van welk danige aard ook tegenover de organisatoren. De organisator draagt geen enkele verantwoordelijkheid m.b.t. de technische kenmerken van prijzen en kan evenmin verantwoordelijk worden gehouden voor het eventuele in gebreke blijven van haar sponsors/leveranciers m.b.t. de overhandiging van de prijzen. De organisator zal niet verplicht zijn, indien de leverancier in gebreke blijft de prijs te overhandigen, een andere prijs te verstrekken, evenwel zal het de organisator steeds toegestaan zijn een evenwaardige prijs te overhandigen aan de winnaar(s). // 13. De organisator kan op generlei wijze voor tijdens of na de wedstrijd gedwongen worden gegevens omtrent de wedstrijd of de winnaars kenbaar te maken. Evenmin zal de organisator ertoe gehouden zijn briefwisseling of an- dere communicatie te beantwoorden, en dit zonder dat het stilzwijgen beschouwd kan worden als een aanvaarding van de inhoud van het ontvangen schrijven. Dit houdt eveneens in dat de organisatoren op generlei wijze verplicht zullen zijn of worden om de identiteit van de winnaars publiek bekend te maken of te publiceren. // 14. De organisator behoudt zich het recht voor om de prijzen in handen van de winnaars te overhandigen en om gebruik te maken van hun naam evenals van foto’s en opnames genomen tijdens de overhan- diging van de prijzen, en dit voor promotionele doeleinden. Door zijn deelname aan de wedstrijd verklaart de deelnemer formeel dat hij zijn toestemming geeft voor het gebruik van zijn gegevens voor zijn identificatie, om hem te contacteren indien hij de winnaar is. De winnaar aanvaardt dat zijn/haar naam desgevallend gepubliceerd en bekendgemaakt zal worden aan het publiek. De winnaars en- gageren zich tot deelname aan publiciteits- en media-acties. // 15. Bij vermoedens van fraude of onrechtmatige beïnvloeding van de wedstrijd behoudt de organisator zich het recht voor om deelnemers zonder voorafgaande verwittiging uit te sluiten van de wedstrijd, alsmede voor alle andere simultaan lopende en toekomstige wedstrijden. Feitelijke georganiseerde deelname, indeplaatsstelling, over- dracht van rechten of volmacht met betrekking tot de deelname aan de wedstrijd of het verwerven van de prijs/prijzen alsmede de systematische verkoop van de gewonnen prijs zal als een onregelmatigheid van de wedstrijd en in het bijzonder haar doel worden beschouwd. // 16. Aan fouten in het systeem of in de prijsvragen, zowel van technische als van redactionele aard, kan de deelnemer geen rechten ontlenen. // 17. Geschillen zullen worden beslecht door de Rechtbanken van Hasselt en uitsluitend het Belgische recht zal van toepassing zijn. // 18. De wedstrijd staat onder toezicht van het gerechtsdeurwaarderskantoor JAN KERKSTOEL met burelen te 3500 Hasselt, Raamstraat nr 12 voor wat het opstellen van het reglement betreft en het toekennen van de prijs. De beslissingen van de instrumenterende gerechtsdeurwaarder zijn bindend.